Buurtbemiddeling

Categorie: webapplicaties

  • realisatie
  • achtergrond

Buurtbemiddeling

2010
Centrum Criminaliteit en Veiligheid (CCV)
custom made webapplicatie, met 4 verschillende gebruikersniveaus
AJAX, PHP/MySQL met beheersmodule

Buurtbemiddeling

jaar: 2010

Opdrachtgever
Het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV) is hét Nederlandse kenniscentrum voor onderzoek en beleidsontwikkeling op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid. Het vormt een schakel tussen beleid en praktijk.

Het CCV is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Verbond van Verzekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van Korpschefs.

Het centrum richt zich op lokale, regionale en nationale overheden, instellingen en brancheorganisaties. Bij het CCV werkt een team van professionals afkomstig uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

Project
Voor het programma Buurtbemiddeling, onderdeel van Programma Veilig Samenleven, werkte CCV met een online registratie systeem. Dit systeem voldeed echter niet aan de eisen. De gegevens die werden ingevoerd waren niet landelijk uniform, de statistieken genereerde niet de juiste resultaten en het systeem werd als ongebruiksvriendelijk ervaren. Daarnaast was men niet tevreden over de interface en de database architectuur.
Daarom heeft het CCV Strangefruit.nl gevraagd om een verbeterd registratie systeem te ontwikkelen.

Doelstelling
Een landelijk uniform, webbased registratie- en statistiekprogramma, dat makkelijk is te hanteren door een gebruikersgroep die niet dagelijks met het internet in aanraking komt.
De anonieme gegevens dienen als uitgangspunt voor beleids- en organisatieontwikkeling van de projecten van CCV.

Resultaat
Het online meldingsformulier wordt door de bemiddelingsteams gebruikt gedurende het gehele traject van de bemiddeling; vanaf de eerste klachtmelding, tot de intake en de nazorg.
Wij hebben besloten het formulier visueel te laten meelopen met het bemiddelingstraject. Het is opgezet in tien fases die zijn gekoppeld aan de status van de bemiddeling. Het systeem biedt alleen die informatie opengeklapt aan, die op dat moment voor de bemiddelaar relevant is. In een oogopslag ziet die nu de status en meest recente informatie van de klacht. De medewerker kan zijn of haar persoonlijke formulierinstellingen maken en laten onthouden.
De uitgebreide handleiding is vervangen door overzichtelijke info-buttons direct naast de invulvelden.

Centraal onderdeel van de webapplicatie is een uitgebreid overzicht van de cases per team inclusief een urenoverzicht per case of team. Alle gegevens kunnen tegen elkaar worden uitgezet voor rapportage. Voor intern gebruik kunnen ze op eenvoudige wijze worden geëxporteerd naar Excel.

De webapplicatie wordt gebruikt door meer dan 150 teams in heel Nederland, elk team bestaat uit ongeveer 10 medewerkers.

Technische specificaties
De open source webapplicatie is geschreven in een combinatie van AJAX, PHP/MySQL.

De webapplicatie heeft vier verschillende gebruikersniveaus, aan elk niveau worden eigen rechten toegekend. Zo kan een medewerker nooit meer dan strikt noodzakelijk en is de stabiliteit gegarandeerd. Het recht systeeminstellingen te wijzigen is voorbehouden aan een admin per team.

Om met een minimale investering van tijd en middelen een landelijk uniform systeem te krijgen, kiest het team uit een algemene lijst haar eigen gemeenten, woningbouwcorporaties en wijken.
De teamleider kan de formulieren en de cases van het team volledig beheren. Hij of zij kan aangeven welke velden voor het team moeten worden weergegeven. De teamleider kan rapportages draaien, cases verplaatsen en aan medewerkers toewijzen, medewerkers aanmaken / blokkeren.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling